SEKI MAGOROKU KK YANAGIBA LOGO

Seki Magoroku KK Yanagiba

 Yanagiba

 | KK-0027
 10.5" (27,0 cm),  12,5 cm

Yanagiba

 | KK-0030
 11.75" (30,0 cm),  12,5 cm