SEKI MAGOROKU KINJU HEKIJU LOGO

Seki Magoroku Kinju & Hekiju

 


Yanagiba

 | AK-1104
 7" (18,0 cm),  13,0 cm

Yanagiba

 | AK-1105
 8.25" (21,0 cm),  13,0 cm

Yanagiba

 | AK-1106
 9.5" (24,0 cm),  14,0 cm

Deba

 | AK-1100
 4" (10,0 cm),  11,0 cm

Deba

 | AK-1101
 6" (15,0 cm),  12,0 cm

Deba

 | AK-1102
 6.5" (16,5 cm),  13,0 cm

Deba

 | AK-1103
 7" (18,0 cm),  13,0 cm

Seki Magoroku HekijuYanagiba

 | AK-5077
 8.25" (21,0 cm),  12,5 cm

Deba

 | AK-5073
 6" (15,0 cm),  11,5 cm